Vedtægter for teaterforeningen KATAPULT
vedtaget på stiftende generalforsamling 20/4 ’95 med seneste ændring på ekstraordinær generalforsamling 13/1 ’15

NAVN & HJEMSTED
§ 1, stk. 1
Foreningens navn er Katapult.

§ 1, stk. 2
Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

FORMÅL
§ 2, stk. 1
Foreningens formål er at skabe, producere og formidle teater af høj kvalitet i aktuel form – med udgangspunkt i den gode dramatiske fortælling. I indhold og form skal det udfordre og udvikle såvel publikum som aktører med det formål at få det bedste frem i hvert enkelt menneske.

§ 2, stk. 2
Det er tillige foreningens formål at skabe rammer for nye dramatikeres udvikling indenfor scenekunst.

§ 2, stk. 3
Foreningen kan iværksætte en lang række andre aktiviteter med ovenstående formål for øje.

§ 2, stk. 4
Et eventuelt overskud i foreningen anvendes til fremtidige teaterproduktioner.

MEDLEMMER
§ 3, stk. 1
Medlemmer er enhver personer over 18 år med interesse for teatrets formål og som har betalt kontingent. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

§ 3, stk. 2
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens formål. Meddelelse om eksklusionen fremlægges på den førstkommende generalforsamling, som tager stilling til om eksklusionen skal endeligt effektueres.

§ 3, stk. 3
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Det resterende kontingent for resten af året kan ikke kræves tilbagebetalt. Manglende rettidig indbetaling af kontingent medfører eksklusion, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 5 dage efter fremsendelse af rykkerskrivelse.

§ 3, stk. 4
Medlemmer, der er slettet pga. restance eller som ved egen udmeldelse skylder kontingent, kan ikke genoptages som medlemmer, før gælden er betalt.

ORGANISATORISK OPBYGNING & STRUKTUR
§ 4, stk. 1
Foreningens virksomhed udøves gennem følgende organer:
a. Generalforsamlingen
b. Bestyrelsen
c. Udvalg

TEGNING & HÆFTELSE
§ 5, stk. 1
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele den daglige leder prokura, der fastsættes efter nærmere retningslinier.

§ 5, stk. 2
Intet medlem af foreningen hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

§ 5, stk. 3.
Teaterforeningen Katapult hæfter kun for sine forpligtelser med sin til enhver tid tilhørende formue.

GENERALFORSAMLINGEN
§ 6, stk. 1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6, stk. 2
Generalforsamlingen mødes ordinært hvert år i oktober måned.

§ 6, stk. 3
Indkaldelse sker med 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

§ 6, stk. 4
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent for næste år
5. Indkomne forslag (debat og afstemning)
6. Valg af
a. formand
b. bestyrelsesmedlemmer
c. bestyrelsessuppleant
d. revisor
e. revisorsuppleant
7. Eventuelt

§ 6, stk. 5
Ved personvalg gælder følgende regler:
a. Personvalg afgøres ved simpelt flertal, evt. i flere valgrunder
b. Afstemninger sker skriftligt, hvis min. ét medlem ønsker det
c. Medlemmer kan kun afgive én stemme på hver kandidat
d. En kandidat skal give bestyrelsen meddelelse om sit kandidatur senest 14 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.

§ 6, stk. 6
Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på  min. 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6, stk. 7
Medlemsforslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før mødet finder sted.

§ 6, stk. 8
Ethvert medlem har stemmeret efter 3 måneders medlemskab af foreningen.

§ 6, stk. 9
Generalforsamlingen vælger formand, 3-5 bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsesmedlemmer og formand vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 6, stk. 10
Den siddende bestyrelse kan indstille ikke-medlemmer af foreningen til bestyrelsen til valg på generalforsamlingen.

§ 6, stk. 11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer overfor formanden fremsætter begrundet anmodning herom.
En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

BESTYRELSEN
§ 7, stk. 1
Bestyrelsesmedlemmerne udgør sammen med formanden, foreningens bestyrelse, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanten indtræder, såfremt et bestyrelsesmedlem har nedlagt sit hverv som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er fødte medlemmer af foreningen.

§ 7, stk. 2
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året eller efter behov.

§ 7, stk. 3
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse begrænsninger den fulde myndighed til at handle på foreningens vegne.

§ 7, stk. 4
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær jvf. §5 stk. 9. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan have op til 2 funktioner. Dog kan samme person ikke både være formand og næstformand.

§ 7, stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7, stk. 6
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen udarbejde et kommisorium for udvalgets arbejde og fastsætte udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og evt. økonomi.

§ 7, stk. 7
Bestyrelsen kan vælge at ansætte arbejdskraft til varetagelse af enhver funktion i administration og produktion.

§ 7, stk. 8
Personvalg og andre afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7, stk. 9
Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes senest en uge efter, at anmodningen herom er modtaget eller givet af formanden.

§ 7, stk. 10
Alle bestyrelsesmedlemmer er berettiget til kørselsgodtgørelse efter statens takster ved kørsel til møder i direkte tilknytning til bestyrelsesarbejdet.

KONTINGENT, ØKONOMI & REGNSKAB
§ 8, stk. 1
Kontingent opkræves én gang hvert år pr. d. 1. februar.

§ 8, stk. 2
Foreningens regnskabsår følger teatersæsonen fra 1. juli – 30. juni

§ 8, stk. 3
Bestyrelsen behandler 2 gange årligt en oversigt over foreningens aktuelle økonomiske status.

§ 8, stk. 4
Kassereren forelægger den ordinære generalforsamling et revideret årsregnskab for det foregående regnskabsår.

OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 9, stk. 1
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet, og hvor forslaget  om opløsning vedtages med kvalificeret flertal på min. 2/3 af de afgivne stemmer. Er færre end halvdelen af foreningens medlemmer tilstede på afstemningstidspunktet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende.

§ 9, stk. 2
Ved foreningens opløsning tilfalder hele dens eventuelle formue humanitære organisationer. Hvilke organisationer tager den opløsende generalforsamling stilling til.